Menú
Your Cart

Bases

Bases legals

BASES LEGALS DELS SORTEJOS


A Andorra el 30 de juny de 2023

ORGANITZADORS DE LES PROMOCIONS

SONIMAG, (d'ara endavant anomenada SONIMAG), domiciliada a l'Av. Meritxell, 97, AD500 Andorra la Vella com a organitzador de les promocions convoquen als sorteigs que organitza i duu a terme a través del compte Instagram (https://www.instagram .com/sonimagand/) i/o de la seva pàgina web (https://sonimag.ad/es) i que es desenvoluparà d'acord amb els següents:


TERMES I CONDICIONS

1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Andorra.


2.- TERMINI DE TEMPS PER PARTICIPAR I MECÀNICA DEL SORTEIG

El termini per participar i la mecànica dels sorteigs serà publicat al nostre compte d'Instagram,

SONIMAG anunciarà qui ha estat el guanyador a https://www.instagram.com/sonimagand/

Un cop finalitzat el sorteig, l'usuari serà considerat automàticament un dels participants dins del sorteig per optar al premi que se sorteja segons les condicions detallades a les presents bases legals.


3.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

Hi podran participar totes les persones més grans de 18 anys, usuaris d'Instagram, residents a Andorra i Espanya, que hagin acceptat aquests termes i condicions, i que siguin seguidors de SONIMAG.

Només serà vàlida una participació per persona. Aquesta participació és gratuïta. Queden exclosos de la participació del sorteig els empleats de SONIMAG i aquelles persones que hagin intervingut directament o indirecta en l'elaboració del present sorteig, així com els familiars de qualsevol dels anteriors, en primer grau de consanguinitat o afinitat.

SONIMAG es reserva el dret de no lliurar el premi si l'usuari defrauda, altera o inutilitza el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del sorteig.4.- ELECCIÓ DEL GUANYADOR

Entre totes aquelles persones que participin d'acord amb els requisits establerts a les presents bases, El sorteig es realitzarà a través de l'eina AppSorteo, sent vàlida una participació per persona i, per tant, un premi per persona. SONIMAG es reserva el dret a modificar la data d'elecció i publicació del guanyador quan hi concorrin causes suficients que ho justifiquin.

Finalitzat el termini per participar en aquest sorteig i tenint en compte el total d'inscripcions vàlides, s'escollirà el guanyador i, si escau, suplents, mitjançant el procediment abans indicat.


5.- COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR

En la data indicada a Instagram, SONIMAG comunicarà la identitat dels dos guanyadors realitzant una publicació al perfil d'Instagram, de la pàgina SONIMAG i se li comunicarà sent esmentat al post del guanyador.

El guanyador haurà de seguir les instruccions per bescanviar el premi que rebrà per missatge directe al compte d'Instagram amb què hagi participat. En cas de renúncia del participant (guanyador i suplent), o que no fos possible localitzar-los, el premi es podrà declarar desert.


6.- DRETS

El participant serà responsable del comentari o publicació que efectuï, exonerant SONIMAG de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts que aporti. El participant haurà d'atendre els termes i condicions establerts per Instagram pel que fa al registre i ús de la pàgina i les diferents aplicacions, publicacions, continguts, etc., així com tot allò relatiu a condicions de privadesa, protecció de dades i propietat intel·lectual . No s'admetran comentaris, fotos ni vídeos amb continguts sexuals, violents, denigrants, racistes, discriminatoris, difamatoris, ni que puguin ferir la sensibilitat d'una persona mitjana o que incitin a conductes il·legals i/o immorals. Així mateix, tampoc no s'admetran continguts que infringeixin drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o que infringeixin qualsevol altre tipus de dret de tercers. En qualsevol cas, SONIMAG es reserva el dret d'excloure de la participació aquells usuaris les publicacions dels quals mostrin continguts inapropiats al seu criteri i posar-ho en coneixement d'Instagram.7.- PREMI

SONIMAG es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant esment a Instagram com a mecanisme d'acceptació del premi i comunicació de les instruccions per rebre el seu premi. El premi no podrà bescanviar-se pel seu valor en metàl·lic, ni totalment ni parcialment. En el cas que per causes alienes al control de SONIMAG impedissin el lliurament del premi previst, SONIMAG es compromet a substituir-lo per un altre de característiques i valor similars.


8.- DECLARACIÓ DE VERACITAT

El participant del present sorteig declara que les dades proporcionades són veraces. En cas que fossin falsos, SONIMAG es reserva el dret d'anul·lació del premi.9.- NOM I IMATGE EN OPERACIONS DE PUBLICITAT I COMUNICACIÓ

Mitjançant l'acceptació de la participació en el sorteig, el guanyador permet que el lliurament del premi sigui enregistrat i consent que el seu nom i cognoms, les fotos o vídeos en què aparegui i els comentaris enviats en el marc del present sorteig puguin ser publicats com a participants i/o guanyador a qualsevol de les plataformes gestionades per o per SONIMAG (web, blocs i xarxes socials). Els participants del sorteig autoritzen SONIMAG a reproduir, utilitzar i difondre el nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb els sorteigs.


10.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

El premi en cap cas no podrà ser objecte de substitució, canvi, alteració compensació, cessió o venda per part del guanyador.

Sonimag es reserven el dret de cancel·lar el sorteig en qualsevol moment per causa de força major. SONIMAG es reserven el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la mecànica i premis, sempre que aquestes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.SONIMAG no es responsabilitza:

- De lús del premi que els guanyadors puguin realitzar.

- Dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb ocasió del present sorteig.

- De les fallades o incidències en els sistemes de telecomunicacions, que impedeixin accedir o operar amb normalitat a les xarxes socials de participació.

- Del funcionament dInstagram. Així mateix, tampoc serà responsable de la política de privadesa d'aquestes xarxes socials, així com dels seus termes i condicions de registre, protecció de dades personals i propietat intel·lectual. Es recomana als usuaris abans de facilitar cap dada a aquestes xarxes socials, que llegeixin amb deteniment els seus termes i condicions generals.

- Dels errors, interrupcions, defectes, tardança d'operacions o transmissions, robatori, destrucció, accés no autoritzat o alteracions a la inscripció al sorteig, o per qualsevol mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació de SONIMAG, així com per els errors tècnics de trànsit, fallada o congestió a la connexió a Internet.


SONIMAG queda exempta de qualsevol responsabilitat directa o indirecta respecte al contingut, el terme, les condicions d'aquestes bases, així com l'execució del sorteig i el lliurament de premis.


11.- PROTECCIÓ DE DADES

La participació en el sorteig implica que les dades que ens puguin arribar a proporcionar els participants seran tractades per SONIMAG, en qualitat de coresponsables de tractament amb la finalitat de tramitar i gestionar la participació en la promoció, el desenvolupament de la mateixa, el lliurament de premis i realització de les comunicacions comercials en els termes sota exposats. Les dades dels participants seran conservades per SONIMAG amb aquestes finalitats durant la gestió de la promoció i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la promoció o s'oposin a rebre les comunicacions comercials.

Les dades sol·licitades són amb caràcter general, obligatòries per complir amb les finalitats anteriorment indicades. Per tant, si els participants facilitessin dades errònies o no actualitzades podran ser exclosos de la participació en la promoció o lliurament del premi.

El tractament de les dades dels participants per part de SONIMAG en aquesta promoció està basat en el consentiment que podrà retirar en qualsevol moment.

Així mateix, en el marc de l'interès legítim, les dades dels participants podran ser utilitzades per SONIMAG per realitzar les comunicacions comercials per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic dels productes o serveis relacionats amb el sector òptic i d'audiologia, llevat que l'Usuari ho indiqui contrari marcant la corresponent casella disposada al formulari sense perjudici d'exercir el seu dret d'oposició o clicant l'enllaç que es facilitarà a les comunicacions comercials.


A més, pel sol fet de participar, i d'acord amb aquestes bases, el guanyador autoritza expressament SONIMAG a publicar la seva identitat i, si escau, la imatge si es realitzessin fotografies o enregistraments en el transcurs de la present promoció, en mitjans de comunicació. en línia i offline i als comptes de l'organització en xarxes socials.

Els interessats podran revocar el seu consentiment i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu postal al domicili de SONIMAG: Av. Meritxell, 97, AD500 Andorra la Vella, aportant còpia del DNI o document equivalent.


Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad/).12.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La participació al sorteig implica necessàriament l'acceptació de les presents bases i del criteri interpretatiu de SONIMAG. L´incompliment d´alguna de les bases donarà lloc al´exclusió de l´usuari del present sorteig.

En cas que hi hagi dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases prevaldrà el criteri de SONIMAG. Les bases estaran disponibles durant el període en què estigui vigent el sorteig a la pàgina web de SONIMAG.A Andorra la Vella, a 30 de juny de 2023